Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях з округленням до десятої.

5. Для здійснення фінансовим управлінням аналізу бюджетного запиту головний розпорядник до нього надає інформацію за формами, які доводяться фінансовим управлінням, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, тощо).

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим управління до головних розпорядників.

7. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники
розраховуються фінансовим управліннням на основі:
прогнозу економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди, схваленого Кабінетом Міністрів України.

8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
прогнозних обсягів доходів;
розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (далі - Єдина тарифна сітка);
прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

9. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами за роками.
10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, плану соціально-економічного розвитку району та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної (функціональної) класифікації видатків та кредитування державного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:
показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної (тимчасової) класифікації видатків та кредитування державного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:
дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби в районі з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;
показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до закону України про Державний бюджет України, та змін у структурі бюджетних програм) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;
показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу II цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.

15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

16. Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету фінансове управління проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

18. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів працівники фінансового управління подають інформацію начальнику фінансового управління.

19. На основі результатів аналізу бюджетних запитів та стану їх погодження начальник фінансового управління райдержадміністрації відповідно до норм, передбачених частиною п'ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

2. Передбачені у граничних обсягах видатки на продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;
зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);
норм і нормативів;
періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;
результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми ;
кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.
До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, кількість учнів, тощо. До вартісних факторів - індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.
Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий
та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною
бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним
фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або
класифікації кредитування бюджету.
Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.
Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

5. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, договорів між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

6. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:
першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;
виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих державних цільових програм;
виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

7. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

8. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.
У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

9. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

10. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

1. Форма-1 призначена для наведення узагальненого запиту головного розпорядника коштів щодо показників, передбачених за бюджетними програмами.

2. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
чітке формулювання та лаконічне викладення;
спрямованість на досягнення певного результату;
охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

4. У пункті 3 зазначається прогнозний обсяг видатків та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:
у графах 1-3 зазначаються код програмної, функціональної класифікації видатків / кредитування бюджету, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графах 6-8 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

5. У пункті 4 зазначається прогнозний обсяг видатків та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та підпрограмами:
у графах 1-3 зазначаються код програмної, функціональної класифікації видатків / кредитування бюджету, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графах 6-8 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

IV. Порядок заповнення Форми-2

1. Форма-2 призначена для наведення показників щодо прогнозу надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів (заповнюється в цілому по головному розпоряднику коштів) та детальної інформації з обгрунтуваннями по показниках за кожною бюджетною програмою.

2. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника, код та найменування відповідального виконавця бюджетної програми.
У пункті 3 зазначається код та найменування бюджетної програми.

3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації:
у підпункті 4.1 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;
у підпункті 4.2 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.
Мета бюджетної програми визначається відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 та типових переліків бюджетних програм по відповідних галузях бюджетної сфери.

4. У пункті 5 наводиться прогноз надходжень загального та спеціального фондів для забезпечення виконання бюджетної програми.
У графах 4, 8, 12 підпункту 5.1. наведені показники по загальному фонду мають відповідати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1.
Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:
1) власні надходження бюджетних установ:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);
плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);
благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);
2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України, рішенням про районний бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
3) кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку);
4) залишки коштів на початок та на кінець періоду (602100,602200).
Загальний обсяг надходжень спеціального фонду (рядок “ВСЬОГО”) розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).
У пункті 5.2. зазначаються надходження загального та спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У пункті 6 запит викладається за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації:
у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 6 підпункту 6.1 та графі 6 підпункту 6.2 (звіт) – видатки спеціального фонду за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) -бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) -бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графі 10 підпункту 6.1 та графі 10 підпункту 6.2 (затверджено) -бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
у графі 14 підпункту 6.1 та графі 14 підпункту 6.2 (проект) - бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду), які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) –
видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;
у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз) –
видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.
Показники у рядку “ВСЬОГО” (загальний фонд) у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку “ВСЬОГО” (спеціальний фонд) у графах 5, 9, 13 підпункту 6.1 та рядку “ВСЬОГО” у графах 5, 9, 13 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку “ВСЬОГО” (загальний фонд) у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку “ВСЬОГО” у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.
Показники у рядку “ВСЬОГО” (спеціальний фонд) у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та рядку “ВСЬОГО” у графах 5 і 9 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

5. У пункті 7 зазначаються підпрограми та завдання за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.
У підпункті 7.1 зазначаються видатки на плановий бюджетний період за підпрограмами та завданнями:
у графі 3 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графі 8 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;
у графі 11 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;
у графі 12 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період.
Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, а також показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 або рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2.
У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі програм та завдань:
у графах З, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;
у графах 4, 8 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту 6.3 пункту 6 Форми-2, а також показникам у рядку “ВСЬОГО” у графах 4, 8 підпункту 6.4.
Завдання програм визначаються відповідно до Правил
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836.

6. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків результативних показників.
За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.
У графі “Джерело інформації” підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

7. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

8. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:
у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;
у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”, у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.
Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

9. У пункті 11 наводяться цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):
у графах 1, 2 та 3 підпункту 11.1 та графах 1, 2 та 3 підпункту 11.2 зазначаються код, назва цільової програми, нормативно-правовий акт, яким вона затверджена;
у графі 4 підпункту 11.1 та графі 4 підпункту 11.2 - короткий зміст заходів, які виконуються за цільовою програмою.
Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 5-10 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12 і 13 підпункту 6.1 або у графах 4, 5, 8, 9, 12 і 13 підпункту 6.2.
Показники у рядку “ВСЬОГО” у графах 5-8 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.3 або у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.4.

10. У пункті 12 викладається запит головного розпорядника коштів за інвестиційними проектами, які виконуються у межах бюджетної програми.
В даному пункті необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації проектів в розрізі років.

11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду відповідно у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8 - 10).
Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту районного бюджету, прогнозу бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення районної ради про районний бюджет.

12. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
у графі 4 підпункту 14.1 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 5 підпункту 14.1 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 6.1 або у графі 4 підпункту 6.2;
у графах 6 та 7 підпункту 14.1 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 14.1 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;
у графах 9 та 10 підпункту 14.1 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;
у графі 11 підпункту 14.1 - бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).
Графи 4, 5, 9 підпункту 14.2 мають відповідати:
графа 4 підпункту 14.2 - графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
графа 5 підпункту 14.2 - графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
графа 9 підпункту 14.2 - графі 12 підпункту 6.1 (видатки районного бюджету на плановий бюджетний період).
У графах 6, 7, 11, 12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
У графах 8 і 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
у графі 4 підпункту 14.3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 5 підпункту 14.3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графах 6 і 7 підпункту 14.3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 підпункту 14.3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;
у графах 9 і 10 підпункту 14.3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:
у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;
у графі 3 підпункту 14.4 - відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;
у графі 4 підпункту 14.4 - обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;
у графі 5 підпункту 14.4 - обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;
у графі 6 підпункту 14.4 - обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;
у графі 7 підпункту 14.4 - заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.
У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

13. У пункті 15 наводяться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду, а саме:
пояснення щодо основних підходів до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду;
нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;
основні напрями використання коштів спеціального фонду;
обсяги показників, які характеризують видатки спеціального фонду (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо).

14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836.

V. Порядок заповнення Форми-3

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.
Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим управлінням в межах балансу бюджету.
Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми .
Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.
У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку “ВСЬОГО” у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми-2, за відповідними бюджетними програмами.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.
У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.
У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.
У графі 7 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.
У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).
У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.
У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.
У графах 6 і 7 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.
У графах 8 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.
В останньому рядку “ВСЬОГО” підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

Заступник начальника,
начальник бюджетного відділу                                              Н.Гойсан

Бюджетний запит додаток 1

Бюджетний запит додаток 2

Бюджетний запит додаток 3