УКРАЇНА
ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
десята (позачергова) сесія районної ради
сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 11.01. 2017
м. Галич

Про затвердження Положення про
порядок преміювання працівників
Галицької районної ради в новій редакції

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці» районна рада вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок преміювання працівників Галицької районної ради в новій редакції згідно додатку.
2. Рішення другої сесії районної ради від 15.12.2015 «Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників Галицької районної ради» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Л.Гордійчук.

 

Голова районної ради                                                              Павло Андрусяк

 

Додаток
до рішення десятої (позачергової) сесії
Галицької районної ради
сьомого скликання
від 11.01.2017

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок преміювання працівників
Галицької районної ради

Положення «Про порядок преміювання працівників Галицької районної ради» (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та колективного договору. Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників Галицької районної ради (далі – ради), стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників ради.
1. Загальні положення
1.1 Преміювання працівників ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функціональних обов'язків, посадових інструкцій, з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.
1.2. В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням голови районної ради в межах затвердженого фонду оплати праці.
2. Порядок визначення фонду преміювання
2.1. Фонд преміювання працівників ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі, та економії фонду оплати праці.
2.2. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти, передбачені кошторисом видатків ради, у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.
3. Показники та підстави преміювання
3.1 Преміювання працівників ради та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов'язків.
3.2 Премія нараховується щомісячно.
3.3 Премія не нараховується:
- працівникам за період перебування у відпустках, за дні тимчасової непрацездатності;
- працівникам, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я;
- працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.
3.4. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:
- невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва ради;
- несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;
- порушення строків розгляду документів;
- порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення;
- поведінки, яка не відповідає статусу посадової особи місцевого самоврядування.
3.5. Додаткове збільшення розміру премії здійснюється у разі:
- виконання додаткових завдань;
- ініціативності, творчого підходу до роботи;
- удосконалення стилю й методів роботи.
4. Розмір і порядок преміювання
4.1. Начальник відділу обліку і звітності, головний бухгалтер ради щомісяця до 30 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання та готує проект розпорядження з цього питання.
4.2. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов'язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.
4.3. Максимальна межа премії для кожного працівника встановлюється індивідуально, не менше 10% щомісячно.
5. Надбавки та доплати
Відповідно до розпорядження голови районної ради встановлюються:
5.1. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам виконавчого апарату районної ради у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.
5.2. Доплати працівникам ради виплачуються:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;
- надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;
- за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
- надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

6. Надання матеріальної допомоги та виплата грошової винагороди
6.1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
6.2. Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових
питань та допомога на оздоровлення виплачується на підставі заяви працівника за розпорядженням голови районної ради в межах затвердженого фонду оплати праці.
7. Заключні положення
7.1. Преміювання працівників ради, надання їм матеріальної допомоги, установлення надбавок та доплат, видача грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю в органах місцевого самоврядування здійснюється за розпорядженням голови районної ради у межах затвердженого фонду оплати праці.
7.2. Преміювання голови та заступника голови районної ради, надання їм матеріальної допомоги, установлення надбавок та доплат, видача грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю здійснюються за рішенням сесії районної ради у межах затвердженого фонду оплати праці.
7.3. Суми виплачених премій та надбавок враховуються при визначенні середньомісячної заробітної плати для нарахування відпускних, матеріальних допомог та грошових винагород, оплату по листках непрацездатності.

 

Голова районної ради                                                                      Павло Андрусяк