УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

четверта (позачергова) сесія районної ради 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ

від 19.04. 2016 

м. Галич

 

Про районну цільову програму охорони
навколишнього природного
середовища на 2016 - 2020 роки

З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в районі, оптимізації стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, на виконання ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Затвердити районну цільову програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) (додається).

2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожний рік передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (І.Мацькевич) забезпечити належне фінансування заходів програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради та стійну комісію районної ради з питань екології та рекреації (Т.Гречух).


Голова районної ради                      Павло Андрусяк


Додаток

до рішення четвертої

(позачергової) сесії

районної ради сьомого скликання

від 19.04. 2016

 

Районна цільова програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 -2020 роки

Районна цільова програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 05.03.1999 р. № 137-8/99, Постанови Верховної Ради України від 07.12.2000 р. № 2130-III «Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики», відповідно до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області.

Програма розроблена згідно з Положенням про порядок розроблення екологічних програм, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р. № 1091.

1. Обґрунтування доцільності розроблення та реалізації Програми

Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в Галицькому районі сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в області становлять 197 кг у розрахунку на одиницю населення, що є найбільшим показником в Івано-Франківській області. У катастрофічному стані перебуває більшість очисних споруд району. Є необхідність побудови нових очисних споруд в населених пунктах, в яких вони відсутні. Через низьку якість очищення води у поверхневі водойми щорічно потрапляє близько 8,8 млн.м3 недостатньо очищених стічних вод та 0,7 млн.м3 неочищених стічних вод. Надзвичайно складною є проблема утворення та знешкодження промислових та побутових відходів. Практично не вирішується питання використання ресурсноцінних відходів, на низькому рівні перебуває питання створення потужностей для їх переробки та утилізації. До 2020 року необхідно побудувати новий полігон твердих побутових відходів або завод по переробці твердих побутових відходів. Також необхідно вирішити питання по використанню та переробці золи Буршинської ТЕС та золовідвалів. Важливе значення буде мати побудова водовідвідних систем вздовж автомобільних шляхів для попередження руйнації дорожнього полотна.

2. Основна мета Програми і термін її реалізації

Основна мета Програми – покращення стану довкілля в районі шляхом зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми, зменшення негативного впливу промислових і твердих побутових відходів на довкілля та попередження руйнації дорожнього полотна через встановлення водовідведення. 

З метою виконання Програми за всіма напрямами розробляються заходи у розрізі об’єктів з визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості, здійснюється прогноз екологічної ситуації та аналізується хід виконання проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатацій-них робіт.

3. Характеристика сучасного екологічного стану на території району

Водні ресурси

У зв’язку із зменшенням обсягів використання води у народному господарстві, головним чином за рахунок промисловості, протягом останнього часу мала місце тенденція до зменшення обсягів скидів зворотних вод у водойми району. При цьому основними забруднювачами поверхневих вод району є м.Галич, м.Бурштин, смт. Більшівці, с.Залуква, ДЛОК «Сокіл».

За даними гідрохімічних досліджень поверхневих вод району якісний стан води р. Дністер, Лімниця, Луква, Луквиця в межах району протягом останніх п’яти років характеризується сталими показниками забруднення. Певне зниження рівня забруднення ріки пояснюється зменшенням обсягів водовідведення забруднених стоків, починаючи з 2007 року.
Необхідно зауважити, що більша частина антропогенного навантаження на водотоки району припадає на малі річки – притоки Дністра, в басейні якого розміщується більшість водокористувачів району. Так, останнім часом значно погіршилася якість води у р. Луква через відсутність в прибережних селах каналізаційних мереж та очисних споруд. Висока забрудненість і Бурштинського водосховища.

Атмосферне повітря

На території Галицького району знаходиться одне із найбільш забруднюючих підприємств в Західній Україні - Бурштинська ТЕС. Її викиди становлять близько 87% від валового обсягу викидів по району. На підприємства обробної та видобувної промисловості в середньому припадає по 2% викидів. Загалом в межах району викиди в атмосферне повітря здійснюють близько 8-ми промислових та приватних підприємств.

Найбільшу частку у структурі викидів становлять сполуки сірки (близько 71,8% всіх викидів по району), тверді завислі частинки (13,6%) та сполуки азоту (6,8%). Загалом протягом року в атмосферне повітря регіону потрапляє близько 180 тис. тонн забруднюючих речовин. За щільністю викидів (18 т/км2) район займає перше місце в області.

Земельні ресурси

Загальний земельний фонд району становить 72336,1 тис. га. Більша половина (50408 га) території зайнята сільськогосподарськими землями, в тому числі: ріллі – 37401 га, багаторічні насадження – 612 га, сінокоси – 2031 га, пасовища – 10093 га, лісовкриті площі – 12226 га.

Однією з найбільших екологічних проблем, пов’язаних з розорюванням земель на схилах з кутом нахилу поверхні більше 5°, відсутністю системи протиерозійних заходів на сільськогосподарських угіддях тощо, є розвиток ерозійних процесів і зниження родючості ґрунтів. Загалом площа еродованих земель на території району становить 15,0 тис. га, у т. ч. 9,0 тис. га ріллі.

Неабиякою проблемою залишається підвищення родючості ґрунтів на малопродуктивних землях та їх хімічна меліорація.

Стан утилізації та захоронення твердих побутових відходів.

За даними державної статистичної звітності на території району знаходиться полігон промислових відходів 4-го класу небезпеки (зола та шлаки Бурштинської ТЕС – 32 млн.т, галіти). Щороку на території району утворюється 14,5 тис.т відходів 20 тис.т малонебезпечних (золи, шлаку), 20 тис.т. твердих побутових відходів. Промислові та тверді побутові відходи накопичуються на районному сміттєзвалищі в с.Різдвяни , а також на стихійних сміттєзвалищах, які так чи інакше виникають в містах та селах району.

Відсутність системи роздільного збору твердих побутових відходів призводить до вивезення вторинних матеріальних ресурсів (поліетилен, ПЕТ пляшки, складська тара, папір) на звалища. Органами місцевого самоврядування практично не вирішується питання виділення земельних ділянок під полігони для ТПВ. Як наслідок, більша половина сільських населених пунктів не мають відведених ділянок дляскладування твердих побутових відходів.

Природні території з особливим статусом охорони.

Основу природно-заповідного фонду району становлять Галицький національний природний парк (загальна площа якого становить 11,8 тис.га ) та Галицький Національний заповідник «Давній Галич»

Відсоток заповідності в Галицькому районі становить – 20,1%.

4. Основні напрями дій для досягнення кінцевої мети Програми

Основними напрямами Програми є зменшення забруднення компонентів довкілля, насамперед, поверхневих вод та атмосферного повітря, а також поводження з твердими побутовими відходами (раціональне використання і зберігання промислових та твердих побутових відходів).

Крім того, передбачається реалізація заходів в інших напрямах природоохоронної діяльності, зокрема тих, які не передбачені діючими в районі цільовими програмами. 

5. Етапи вирішення завдань Програми і терміни їх виконання

Програму планується виконати в один етап у період з 2016 по 2020 роки із здійсненням першочергових заходів щодо покращення якості поверхневих вод, атмосферного повітря та зменшення негативного впливу відходів на довкілля.

6. Комплекси заходів, що повинні здійснюватися на кожному з етапів

6.1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

─ ремонт та реконструкція існуючих очисних споруд. Послідовність реалізації заходів з відновлення роботи очисних споруд визначатиметься при формуванні щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування з Державного та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища за підсумками інвентаризації наявних потужностей з очищення стоків;

– будівництво очисних споруд в населених пунктах району, де вони взагалі відсутні. З метою вирішення питання забезпечення населених пунктів очисними спорудами передбачається щорічне будівництво 2-3 комплексів очисних споруд на території району шляхом співфінансування за участю фондів охорони навколишнього природного середовища, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та інших суб’єктів;
– будівництво, розширення та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, систем водопостачання з замкнутими циклами для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення, оборотних систем виробничого водопостачання, систем послідовного і повторного використання води, а також споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;
– придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах тощо;
– створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг;
– на проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення на території населених пунктів району;
– на проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, впорядкування джерел, поглиблення русел річок та водойм, будівництва дамб.

6.2. Охорона атмосферного повітря:

– ремонт, реконструкція та встановлення пиловловлюючого обладнання на енергетичних та промислових підприємствах району;

– впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря. При цьому особлива увага повинна надаватись використанню альтернативної енергетики.

6.3. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів:

– будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідро-технічних, протикарстових, берегоукріплювальних та інших споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти;

– рекультивація порушених земель;

– підвищення родючості ґрунтів на малопродуктивних землях.

6.4. Охорона і раціональне використання надр:

– будівництво, розширення та реконструкція комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок; 

– проведення заходів з рекультивації відпрацьованих площ видобування корисних копалин;
– заходи, які здійснюються з метою застосування раціональних екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин.

6.5. Збереження природно-заповідного фонду:

– розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій;

– резервування територій для заповідників;

– створення банків і центрів генетичного матеріалу тварин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення;

– здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на заповідних територіях;

– придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв’язку, віднесених до організації заповідників та інших природоохоронних установ;

– будівництво, розширення та реконструкція розплідників для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному середовищі;

– заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством.

Весь перелічений комплекс заходів стосується, насамперед, об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

6.6. Раціональне використання та зберігання промислових і твердих побутових відходів:

– проектування та створення потужностей з переробки та утилізації твердих побутових відходів, в т. ч. за участю суб’єктів підприємницької діяльності;
– придбання машин для збирання, транспортування, перероблення, знешкодження і складування твердих побутових відходів;
– будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знешкодження та захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів.

6.7. Екологічна освіта, участь у діяльності міжнародних організацій:

– проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

– видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

– забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природо-охоронного спрямування;

– організація і здійснення робіт з екологічної освіти, висвітлення передового досвіду в засобах масової інформації;

– організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Окремо необхідно виділити питання впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах району, як це передбачено міжнародними стандартами серії ISO 15001, та сприяння екологічно чистому виробництву.

7. Орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та джерела її фінансування.

Фінансування Програми передбачається головним чином за рахунок власних коштів підприємств, а також Державного, обласного, районного, сільських фондів охорони навколишнього природного середовища. Крім того, планується широке залучення міжнародної допомоги шляхом впровадження проектів співфінансування.

8. Очікувані результати реалізації заходів Програми та їх відповідність головній меті, прогнозна характеристика стану навколишнього природного середовища за етапами реалізації програми

Очікується, що в результаті реалізації Програми в районі буде: 

– забезпечено очисними спорудами міста, селище і села району, а також приведено у відповідність до сучасних вимог існуючі очисні споруди;
– під’єднано максимальну кількість промислових і соціально-культурних об’єктів до систем очищення води;
– впроваджено технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на об’єктах з високим рівнем валового викиду в атмосферу;
– буде приведено у відповідність до діючого законодавства стан полігону твердих побутових відходів;
– створено відповідні потужності для переробки та утилізації твердих побутових відходів, які утворюються на території району.

9. Механізм реалізації Програми і контролю за її виконанням

При реалізації Програми основну увагу передбачається зосередити на питанні комплексного вирішення екологічних проблем на території району, в т.ч. в частині її фінансово-економічного забезпечення. Планується перейти від тактики ліквідації негативних наслідків антропогенного впливу до тактики запобігання їм. При цьому передбачається ширше, у порівнянні з попереднім періодом, залучення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та міжнародної фінансової допомоги до фінансування зазначених об’єктів. 

Управління процесом виконання Програми здійснюється Галицькою районною радою, міською, селищною і сільськими радами які мають місцеві фонди.

Контроль за виконанням Програми покладається на районну раду .

Керуючий справами 

виконавчого апарату

районної ради                                  Ростислав Витриховський