УКРАЇНА

ГАЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

четверта (позачергова) сесія районної ради 

сьомого скликання 

РІШЕННЯ

від 19.04.2016 

м. Галич

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою затвердження правил планування природоохоронних заходів та видатків за районною цільовою програмою районного фонду охорони навколишнього природного середовища, районна рада вирішила:

1. Затвердити:
1.1. Положення про районний фонд охорони навколишнього природного середовища (додається).
1.2. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів згідно районної цільової програми охорони навколишнього природного середовища (додається).
2. Встановити, що пооб’єктний розподіл коштів заходів Програми здійснює районна рада шляхом щорічного затвердження Зведеного плану природоохоронних заходів Галицького району.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради та постійну комісію районної ради з питань екології та рекреації (Т. Гречух).

 

Голова районної ради                      Павло Андрусяк

 

 

Додаток
до рішення четвертої (позачергової) сесії
районної ради
сьомого скликання
від 12.04. 2016

 

ПОЛОЖЕННЯ
про районний фонд охорони навколишнього природного середовища

1. Районний фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) утворюється у складі районного бюджету, є його складовою частиною відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів, концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення .
2. Фонд формується за рахунок коштів від збору за забруднення
навколишнього середовища та інших джерел, визначених законодавством, шляхом укладання угод між Галицькою районною та Бовшівською сільською радами про спрямування міжбюджетних трансфертів (субвенцій).
3. Головним розпорядником коштів Фонду є районна рада .
4. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямкам державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду.
5. При формуванні Переліку природоохоронних заходів ( далі – Перелік), які фінансуються за рахунок коштів Фонду, пріоритет надається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам, визначеним законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, регіональними та місцевими екологічними програмами, спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.
6. До 10 відсотків коштів Фонду може резервуватися для здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, що не мають постійного характеру та не могли бути передбачені при формуванні Переліку.
7. Видатки Фонду та касове виконання районного бюджету по цих видатках відбувається в межах надходження до нього коштів у встановленому чинним законодавством порядку.
8. Розпорядники коштів подають щороку до 15 лютого районній раді інформацію про виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів за минулий рік.
9. Забороняється використання коштів Фонду на заходи, які не включені до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996№ 1147 (зі змінами та доповненнями), а також заходів, не включених до Переліку.


ПОРЯДОК
планування та фінансування природоохоронних заходів з районного фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998. № 634 у редакції постанови КМУ від 07.04.2006. №462

1.2. Порядок встановлює правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків за бюджетною програмою районного фонду охорони навколишнього природного середовища.
1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності (далі – суб’єкти господарювання), які планують здійснити та здійснюють природоохоронні заходи за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд).

2. Подання запитів на виділення коштів з районного фонду для здійснення природоохоронних заходів

2.1.Планування здійснюється на кожний наступний бюджетний рік, для чого формуються Переліки природоохоронних заходів за бюджетною програмою фонду.
Формування проектів Переліків здійснює районна рада.
2.2. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – Запит), що подається на визначений фінансовий рік разом із супроводжуючим листом, в якому зазначено клопотання про включення даного заходу в Перелік. Форма запиту наведена у додатку. До запиту додаються кошторис витрат, які пропонується здійснити з Фонду, копії документів, що є підставою для виконання заходу, або витяги з них.
2.3. Вказані документи розглядає постійна комісія з питань екології та рекреації спільно із комісією по формуванню і використанню коштів Фонду районного бюджету. Ці ж комісії :
– формують проект Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на наступний рік;
– передають районній раді сформований проект Переліку природоохоронних заходів з орієнтовним розподілом видатків за бюджетною програмою в межах прогнозних показників надходження коштів до Фонду. Одночасно, копію зазначеного переліку надсилають районній державній адміністрації для ознайомлення і внесення пропозицій.
Після надходження до районної ради даного Переліку голова районної ради забезпечує його розгляд згідно з Регламентом районної ради. Розглянутий відповідно до Регламенту Перелік природоохоронних заходів вноситься на сесію районної ради для затвердження.

2.4. Суб’єкти господарювання, які подали запити в особі керівників, несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запитах та документах, що додаються відповідно до вимог Порядку.

3. Розгляд запитів

3.1. Для розгляду запитів районною радою створюється комісія по використанню коштів екологічного Фонду районного бюджету, до складу якої входять представники Галицької районної ради, Галицької районної державної адміністрації, КЗ «Капітального будівництва», Галицького міжрайонного управління водного господарства та представники управлінь і відділів Галицької райдержадміністрації.
Персональний склад комісії по використанню коштів екологічного фонду затверджується розпорядженням голови районної ради.
3.2. Розгляд запитів, що надійшли до районної ради, здійснюється на спільному засіданні постійної комісії з екології та рекреації та створеною головою районної ради комісією по використанню коштів екологічного Фонду районного бюджету (далі – Комісія). Остаточне рішення по виділенню коштів для природоохоронних заходів приймається Комісією після аналізу всіх документів, які надійшли у виконавчий апарат районної ради від розпорядників коштів.
3.3. Комісія аналізує запити щодо їх відповідності Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996. № 1147 (зі змінами та доповненнями).
Запити щодо заходів, не передбачених Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, не розглядаються й у місячний термін з дня надходження повертаються суб’єктам господарювання, які ініціювали запити.
3.4. За запитами, що передбачають здійснення природоохоронних заходів, комісія готує пропозиції про їх включення до проекту Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на наступний рік (далі – Пропозиції) за пріоритетами та критеріями, визначеними у розділі 4 Порядку.

4. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів для включення до бюджетної програми

4.1. При формуванні відповідальними виконавцями проекту Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на відповідний рік пріоритет надається природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, передбаченим законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, і регіональним екологічним програмам, метою яких є зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.
4.2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється відповідальними виконавцями на підставі інформації, вказаної у запитах та документах, визначених у пункті 2.2. Порядку за такими критеріями:
– відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;
– природоохоронний ефект;
– економічна ефективність (термін окупності);
– ступінь масштабності екологічного впливу;
– наявність показників ресурсо- та енергозбереження;
– використання апробованих приладів, обладнання, технологій;
– готовність заходу на час подання запиту;
– наявність власних коштів як джерела фінансування;
– наявність гарантованого фінансування з інших джерел;
– термін реалізації заходу;
– сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами (установами, організаціями), на об’єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.

5. Внесення змін та доповнень до Переліку

5.1. За рішенням районної ради до Переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на відповідний рік та кошторисів протягом року можуть вноситися зміни. Зміни до Переліку вносяться у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку.
Природоохоронні заходи можуть бути виключені з Переліку за умови, якщо:
– договори на виконання природоохоронних заходів розірвано;
– надійшли звернення від суб’єктів господарювання, які ініціювали запит щодо неможливості їх виконання;
– не виконуються договірні умови.
5.2. Фінансування природоохоронних заходів з резерву Фонду здійснюється у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку, на підставі розпорядження голови районної ради.
5.3. Планування природоохоронних заходів для фінансування з Фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над плановими здійснюється у послідовності, визначеній розділами 2 і 3 Порядку.

6. Здійснення видатків з Фонду

6.1. Видатки на заходи, передбачені Переліками природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на відповідний рік, здійснюються згідно з умовами, визначеними в договорах про виконання природоохоронних заходів між замовником і виконавцем.
6.2. Фінансування видатків здійснює фінансове управління районної державної адміністрації згідно з Переліками природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на відповідний рік, затвердженими рішеннями районної ради.
6.3. Оформлення кошторисно-договірних документів, фінансування та контроль за виконанням і впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, передбачених Переліком природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на відповідний рік, здійснюється відповідно до Порядку планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого наказом Мінекоресурсів від 07.11.2000. № 187.

7. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду і звітність про виконання природоохоронних заходів

7.1. Виконавці природоохоронних заходів, які діють відповідно до укладених договорів, звітують про використання коштів Фонду перед головними розпорядниками коштів.
7.2. Перелік виконаних робіт, продукції та документації, що підлягає оформленню для передачі виконавцем, і порядок такої передачі визначаються договорами.
7.3. Виконавці природоохоронних заходів за договорами, які фінансуються з Фонду, зобов'язані надавати головним розпорядникам коштів всю необхідну фінансову та іншу документацію для здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду.
7.4. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюють в межах своєї компетенції районна рада, районна державна адміністрація, головні розпорядники коштів, постійна комісія районної ради з питань екології та рекреації, комісія по розподілу та використанню коштів екологічного фонду районного бюджету.
7.5. Відповідальність за нецільове використання коштів несуть виконавці природоохоронних заходів та розпорядники коштів в особі керівників юридичних осіб.

Керуючий справами                        Ростислав Витриховський

 

 

Додаток
Голові Галицької районної ради
П.Андрусяку

ЗАПИТ

на виділення коштів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів

1. Назва заходу_______________________________________ 

2. Відомості про подавача
2.1. Повна назва_____________________________________________
2.2. Адреса_____________________________,____________________
2.3. Телефон. факс___________________________________________
2.4. Форма власності (державна, приватна, інша)__________________
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту)
3.1. Повна назва______________________________________________
3.2. Адреса__________________________________________________
3.3. Телефон, факс____________________________________________
3.4. Форма власності (державна, приватна, інша)__________________
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів місцевого фонду
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього природного середовища отримувачем коштів обласного фонду за два попередні роки :
нарахована в____році _____, фактично сплачена_______
нарахована в____році _____, фактично сплачена_______
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства отримувачем коштів місцевого фонду за два попередні роки:
нарахована в_____році_____ , фактично сплачена_______
нарахована в_____році _____, фактично сплачена_______
5. Місце (адреса) реалізації заходу_____________________________
6. Характеристика заходу:
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (в межах кількох областей –загальнодержавний; кількох районів чи всієї області – регіональний; одного,
кількох населених пунктів району – місцевий) ______________________
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансування заходу з Фонду, або інші підстави)__________________________________________________________
______________________________________________________________
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть вирішені та короткий зміст заходу)_________________________
______________________________________________________________
6.4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та (або) кількісні характеристики)______________________
______________________________________________________________
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження______________
______________________________________________________________
7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена)_____________________________________________
8. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, знаходиться на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)__________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту):
9.1. Загальна вартість (тис. грн.)__________________________
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості)__________________________________________________
9.3. Видатки з Фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджет) (КЕКВ), тис. грн.)
всього_______________________________________у тому числі
в______році (рік, на який подасться запит)_______________за КЕКВ_______
фактичні видатки за попередній період_______за КЕКВ________
9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)
всього____
у т. ч. в______році (рік, на який подається запит)___________________
9.5. Інші джерела фінансування (тис. гри.) всього:
джерело____________________обсяг фінансування_________________
у т. ч. в______році (рік, на який подається запит):
джерело____________________обсяг фінансування_________________
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно з проектом)_________________________________________
11. Термін окупності заходу_____________________________________


М.П.


Керівник


Головний бухгалтер