Додаток

до рішення другої сесії

Галицької районної ради

сьомого скликання

від  15 грудня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Галицької районної ради

1. Постійні комісії ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, регламентом ради та цим Положенням.

2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого апарату. Головуючий повинен вживати заходів до інформування та залучення до участі в засіданні комісії якомога більшої кількості осіб, що мають зацікавленість у предметі розгляду. Члени постійної комісії мають прагнути збільшення ефективності схвалюваних рішень та досягнення консенсусів.

3. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме ініціювання хуліганських дій, перебування в нетверезому стані тощо.

4. Усі стадії роботи комісії (початок, обговорення, голосування, завершення, тощо) є відкритими. Забороняється випровадження присутніх з приміщення (або виокремлення комісії в інше приміщення) для обговорення чи проведення голосування.

5. Постійні комісії обираються радою у складі голови, заступника голови (в разі потреби), секретаря та членів комісії.

6. У складі ради функціонують наступні постійні комісії:

- з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій;

- з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу;

з питань екології та рекреації;

-  з питань освіти,культури, спорту, національного та духовного відродження;

- з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту;

- з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів;

- з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою.

Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до відання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей щодо належності питання тій чи іншій комісії, рішення приймається головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради. Також будь-яке питання сесії, звернення громадян, вивчення діяльності підприємств, установ, організацій, органів влади, контролю за виконанням рішення ради може вноситись за заявою членів постійної комісії на розгляд будь-якої з постійних комісій незалежно від функціональної спрямованості.

7. Комісії діють за дорученням ради, голови ради, його заступника, президії ради або з власної ініціативи. На своїх засіданнях комісії готують та вивчають проекти рішень, проекти програм, бюджету, звітів, готують висновки та рекомендації, виступають на  сесіях ради з доповідями і співдоповідями за підсумками вивченого та з’ясованого.

8. Постійні комісії в обов’язковому порядку попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.

9. Постійні  комісії за дорученням ради, голови ради, його заступника, президії ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради.

10. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

11. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ  та організацій, відділів та управлінь районної держаної адміністрації, голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, якщо питання розгляду стосуються сфер їх діяльності.

12. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин (в т.ч. відмови від скликання і проведення комісії) його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Черговість розгляду питань порядку денного засідання комісії формує секретар комісії. Питання до порядку денного включаються за пропозицією голови комісії, голови ради, президії, а також за поданою не пізніше як за 3 дні до проведення засідання комісії письмовою вимогою заступника голови, секретаря або члена комісії.

Питання, які вносяться на розгляд комісії за поданням голови ради та президії підлягають першочерговому розгляду та включенню до порядку денного.

13. Про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, члени комісії та запрошені на її засідання особи повідомляються телефоном персонально не пізніше, ніж за добу до його початку, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години.

14. Порядок денний затверджується більшістю складу комісії. До порядку денного включаються питання про проекти рішень, внесених на чергову сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеній процедурі) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата районної ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

15. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів райдержадміністрації та автори проектів рішень.

16. При проведенні засідання комісії ведеться протокол засідання. По завершенні засідання комісії будь-який член комісії має право одержати копію протоколу засідання після його виготовлення. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений протягом двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

17. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз на квартал і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини її членів від загального складу комісії. Для вирішення актуальних та термінових задач, а також за наполяганням будь-якого члена комісії, постійна комісія має право проводити виїзне засідання.

18. На засіданні постійної комісії член комісії має беззаперечне та безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. З метою забезпечення належної уваги до думок депутатів-членів комісії, вони зобов’язуються у власних виступах звертати особливу увагу на ті частини промови, у яких висловлюються пропозиції та зауваження депутата.

19. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

20. Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу постійної комісії. Процедурні рішення приймаються більшістю від присутніх членів комісії.

21. Кожному депутату районної ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні комісії, що не є депутатами ради. Депутати ради мають право на висловлення репліки у випадку згадування імені чи прізвища депутата.

22. Головуючому заборонено ставити на голосування питання у випадку, якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище. Перешкоджання у реалізації описаних прав (зокрема, ненадання слова, позбавлення слова, голосування до завершення виступів, тощо) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

23. У випадку з’ясування на засіданні комісії під час обговорення питання нових обставин (які не повідомлялись при скликанні засідання комісії), що позбавляють члена комісії можливості прийняти зважене і відповідальне рішення (необхідність вивчення великого обсягу інформації, необхідність перевірки повідомлених доповідачем чи іншими промовцями обставин та фактів, тощо), за вимогою члена комісії прийняття рішення з такого питання повинно бути відкладене на 1 день, але не більше, ніж один раз.Після внесення такої пропозиції комісія має право проголосувати за це рішення. Відкладення розгляду є правом члена комісії і не може бути заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії, ухвалені із порушенням права на відтермінування розгляду, є недійсними.

24. Головуючий на засіданні комісії несе персональну відповідальність за дотримання прав члена комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення всупереч вимозі члена комісії на відкладення розгляду питання) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

25. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності заступником та секретарем.

26. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій відповідним адресатом.

27. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Голова комісії щорічно звітує на сесії ради про роботу комісії.  Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

28. Члени комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків.

29. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється виконавчим апаратом ради. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

Керуючий справами 

виконавчого апарату

районної ради                                                      Ростислав Витриховський