Додаток
до рішення двадцятої сесії
районної ради
сьомого скликання
від 09.02.2018

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Галицької районної ради сьомого скликання в новій редакції


І. Загальні положення
1. Президія районної ради утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій, розглядає поточні питання роботи районної ради в міжсесійний період.
3. Президія утворюється за рішенням сесії районної ради. До складу президії входять:
1) голова районної ради;
2) заступник голови районної ради;
3) голови постійних комісій;
4) уповноважені представники депутатських груп та фракцій.
4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами, регламентом роботи Галицької районної ради VII скликання та цим Положенням.
5. Президію очолює голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови.
ІІ. Організація роботи президії
1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання президії скликається головою районної ради за потребою і є правомочним за умови присутності не менш як половини її загального складу.
2. Засідання президії є відкритими і гласними. На засідання президії запрошується голова районної державної адміністрації, який приймає участь в обговоренні питань з правом дорадчого голосу. У засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу. На засідання президії можуть також запрошуватися фахівці, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів виконавчої влади, представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.
3. Засідання президії районної ради скликає і веде голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови районної ради.
4. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
1) попередній розгляд матеріалів сесій, погодження проектів рішень, що виносяться на розгляд ради;
2) вироблення пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності районної ради та її органів;
3) координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді та підготовці питань, що належать до відання районної ради;
4) сприяння діяльності депутатських фракцій і груп, депутатів, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень;
5) розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з органами виконавчої влади, радами інших рівнів, політичними партіями, об’єднаннями громадян;
6) розробка перспективних планів роботи районної ради.

5. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії ради повинен бути оформлений протягом трьох робочих днів від дня проведення засідання. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні.
6. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу президії.
7. Протокольні доручення президії районної ради оформляються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради протягом двох робочих днів від дня підписання протоколу головуючим на засіданні.
8. Рішення районної ради надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                   Жанна Басовська