Додаток
до рішення двадцятої сесії
Галицької районної ради
сьомого скликання
від 09.02.2018

 

РЕГЛАМЕНТ
Галицької районної ради
сьомого скликання в новій редакції

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Галицька районна рада - представницький орган місцевого самоврядування
1. Галицька районна рада – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
2. Регламент ради встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.
3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України.
Загальний склад ради визначається законами України.
4. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, голови, органів ради, правоохоронних органів, суду, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.
5. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:
– рада – Галицька районна рада;
– сесія – сесія Галицької районної ради;
– депутат – депутат Галицької районної ради;
– голова – голова Галицької районної ради;
– заступник голови – заступник голови Галицької районної ради;
– президія – президія Галицької районної ради;
– комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Галицької районної ради;
– виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Галицької районної ради;
– законодавство – чинні закони України.
Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради
1. Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням.
2. Засідання ради ведуться виключно українською мовою.
3. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради
1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
2. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото-, відеозйомки, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури.
3. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.
4. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).
5. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради.

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТИ РАДИ. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ
Стаття 4. Права та обов'язки депутата
1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат ради притягується до відповідальності, позбавляється депутатського мандату.
2. На час сесій, засідань президії та постійних і тимчасових комісій ради депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.
3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій та президії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, районна рада може розпочати процедуру відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
5. Депутат ради зобов'язаний виконувати обов’язки, покладені на нього діючим законодавством та даним регламентом, в т.ч. брати участь у роботі ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

Стаття 5. Депутатський запит, депутатське звернення
1. Депутат має право звернутися із запитом до керівників рад та їх органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
2. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради протягом 20 днів. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
3. Депутат має право на депутатське звернення, яке оформлюється письмово і може надсилатись за вибором депутата через загальний відділ ради або самим депутатом. Працівники виконавчого апарату ради контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату ради повідомляють про це відповідного депутата, посадових осіб ради, постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою.
4. Депутат на території ради має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також органів влади, в т.ч. правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів.
5. Депутат має право порушувати питання про недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування, особам, яких обирала рада або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проекту рішення в порядку, визначеному регламентом. Проект рішення повинен містити чіткі і послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики, тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються законами України та рішеннями ради.
6. Депутат має право порушувати питання про розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесення відповідного мотивованого проекту рішення. Проект рішення розглядається на сесії ради (в постійних комісіях та на пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини (21) від загального складу ради. Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідним рішенням ради. Рішення щодо ініціювання звільнення посадових осіб місцевого самоврядування має наслідком початок усіх передбачених законом процедур для оформлення та проведення звільнення відповідної посадової особи. Рішення про розпуск органів ради та/або звільнення посадових осіб місцевого самоврядування підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на сайті ради. Рішення може бути обговорено на громадських слуханнях, що проводяться в порядку, визначеному законом.
7. Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.

Стаття 6. Депутатські фракції та групи
1. Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.
2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списком політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.
3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
4. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.
6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
7. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.
8. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівнику фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову ради про прийняте рішення.
9. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про сформування таких фракцій та груп, головуючий на пленарному засіданні ради доводить дану інформацію до відома депутатів ради.
10. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом цілого строку повноважень ради.

Стаття 7. Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські групи та фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії ради.
2. Депутатські групи та фракції мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської групи, фракції.
3. Депутатські фракції мають право на представництво в постійних комісіях, що означає право на зайняття посад голів постійних комісій представниками депутатської фракції.

РОЗДІЛ ІІІ. КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 8. Правовий статус постійних комісій ради
1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника (в разі потреби), секретаря і членів комісії.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.
4. Постійні комісії за дорученням ради, голови ради, президії або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Їх голови виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради, президії або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи.
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін згідно із законодавством.
12. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Голови комісії звітують перед радою не рідше, як один раз на рік.
15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою не пізніше як на другій сесії.
16. Радою утворені такі постійні комісії з рекомендованим кількісним складом за пропорційним принципом:

 

- з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій;
- з питань соціально-економічного розвитку, дорожнього господарства, підприємництва, туризму, розвитку малого та середнього бізнесу;
- з питань екології та рекреації;
- з питань освіти, культури, спорту, національного та духовного відродження;
- з питань охорони здоров’я, материнства, праці та соціального захисту;
- з питань розвитку села, аграрної політики, використання земель та природних ресурсів;
- з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою.
17. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.
18. В роботі комісій, за згодою, з правом дорадчого голосу, має право брати участь голова громадської ради, створеної при районній державній адміністрації.

Стаття 9. Тимчасові контрольні комісії ради
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини (14) депутатів від загального складу ради.
3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови (у разі його обрання) та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 10. Сесійна форма роботи ради
1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.
2. Для забезпечення ефективного та оперативного проведення пленарних засідань сесії ради застосовується система електронного голосування «Голос».
Виконавчий апарат ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій, організовує ведення протоколу засідання, реєстрацію депутатських звернень та запитів, виконує інші доручення ради.

Стаття 11. Перша сесія ради
1. Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у повноважному складі.
2. Перед початком першого пленарного засідання районна виборча комісія за участю працівників виконавчого апарату ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.
3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.
4. Для здійснення голосування (відкритого поіменного або таємного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим поіменним голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря. Склад лічильної комісії діє протягом всього періоду скликання ради.

Стаття 12. Відкриття та закриття сесії ради
1. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного дня пленарних засідань за допомогою системи електронного голосування «Голос», а у випадку технічної неможливості її застосування – особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання депутат зобов’язаний поінформувати виконавчий апарат ради та вказати відповідні причини. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
2. На засідання ради запрошуються депутати обласної ради, керівництво районної державної адміністрації та можуть бути присутні депутати інших рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, об'єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації та представники органів місцевого самоврядування. Пропозиції щодо запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом районної ради формується список запрошених. Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, запрошених на сесію. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам, зобов'язані дотримуватися порядку і виконувати законні вимоги головуючого. У випадку порушення такого порядку запрошені особи, за рішенням сесії, можуть бути випроваджені із зали.
3. При відкритті першого пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України та відводиться час для молитви.

Стаття 13. Порядок розгляду питань порядку денного сесії
1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (21) депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.
2. На пленарних засіданнях ради вирішуються виключно питання, визначені статтею 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.
3. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
4. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.
5. Сесію можна закрита тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

Стаття 14. Скликання чергових та позачергових сесій ради
1.Чергові сесії скликаються, як правило, раз на квартал, відповідно до плану роботи ради.
2. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань оприлюднюється через розміщення його на офіційному сайті ради та/або в засобах масової інформації, або в інший можливий спосіб.
3. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією постійної комісії або не менше як однієї третини (14) депутатів від загального складу ради, а також голови районної державної адміністрації. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії.
4. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається головою не пізніше як через сім днів після подання звернення.
5. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається заступником голови районної ради:
1) за дорученням голови;
2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 3 цієї статті;
3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені частиною 1 цієї статті.
6. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини (14)загального складу ради, президією або постійною комісією у разі, якщо у тижневий строк голова або заступник голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині 3 цієї статті.
7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 15. Порядок денний сесії ради
1. Порядок денний сесії ради формує голова відповідно до:
1) затвердженого радою плану роботи ради;
2) пропозицій голови ради;
3)пропозиції голови районної державної адміністрації;
4)пропозицій депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів;
5)пропозицій виконавчого апарату ради;
6)пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань.
2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту. Проекти рішень проходять попереднє обговорення з громадськістю, депутатами та в постійних комісіях ради.
3. Перелік питань, які пропонуються райдержадміністрацією для розгляду на сесії, подаються у виконавчий апарат районної ради із супровідним листом за підписом голови районної державної адміністрації не пізніше, як за 25 днів до початку роботи сесії.

Стаття 16. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради
1. Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають голова ради, голова районної державної адміністрації, постійні або тимчасові комісії, президія ради, депутати та депутатські фракції.
2. Усі проекти рішень подаються до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради у двох екземплярах - у паперовому та в електронному виді.
3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:
1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;
3) заключної, в якій вказана посадова особа та постійна комісія (в разі потреби), на яку покладається контроль за виконанням рішення, а також вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення.
4. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові ради не пізніше як за 25 днів до початку роботи сесії , якщо головою не визначено інший термін.
5. Проект рішення із запропонованого депутатом питання або депутатського запиту розглядається на пленарному засіданні ради, якщо був поданий не пізніше 13 години дня, що передує відповідному пленарному засіданню ради, на якому буде розглядатися дане питання або запит.
6. Якщо день проведення пленарного засідання припадає після вихідного дня, то проект рішення направляється на електронну адресу ради за день до його проведення. При цьому депутат зобов’язується повідомити в телефонному режимі виконавчий апарат ради про надісланий проект рішення на електронну адресу.
7. Проект рішення, підготовлений районною державною адміністрацією, повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект рішення, начальником профільного управління або його заступником, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
8. Проекти рішень, ініційовані головою ради, президією, постійними або тимчасовими комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, повинні бути завізовані виконавцями, які готували проект рішення.
9. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у частині 3 цієї статті, він подається на реєстрацію до загального відділу виконавчого апарату районної ради.
10. За відсутності зазначеної в частині 3 цієї статті інформації працівник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради роз’яснює суб'єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення суб'єкту подання на доопрацювання.
11. Юридичний відділ, проводячи експертизу проектів рішень, має право пропонувати до них зміни та доповнення щодо їх правової обґрунтованості.
12. Додатки до проектів рішень підписують начальники управлінь райдержадміністрації, керівники установ і організацій, що подали відповідні питання на розгляд районної ради.
13. Тривалість опрацювання проекту рішення у виконавчому апараті районної ради не повинна перевищувати трьох робочих днів. У разі необхідності цей термін може бути продовжено головою районної ради на підставі обґрунтування керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
14. У виконавчому апараті районної ради проект рішення повинен бути завізований начальником юридичного відділу, а у разі його відсутності – головним спеціалістом з юридичних питань виконавчого апарату районної ради, керуючим справами виконавчого апарату районної ради, заступником голови районної ради. Погодження проектів оформляють візами, що складаються з ініціалів та прізвища, особистого підпису особи, яка візує документ.
15. Візування проекту рішення є обов'язковим, але не може означати скасування проекту рішення, зняття його з веб-сайту ради тощо. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки. Після реєстрації проекту рішення загальний відділ виконавчого апарату районної ради передає його для резолюції заступником голови.
16. Розглянуті заступником голови районної ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту подаються голові районної ради для направлення їх у відповідні профільні постійні комісії.
17. Постійні комісії районної ради розглядають проект рішення. Постійна комісія може:
- підтримати проект рішення районної ради;
- відхилити проект рішення;
- дати доручення суб'єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;
- внести зміни до проекту рішення районної ради;
- відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на засідання комісії суб'єктів подання, витребуванням додаткових матеріалів.
18. За результатами розгляду проекту рішення профільна постійна комісія районної ради, у разі його підтримання, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, а у разі відхилення – повертає його через загальний відділ виконавчого апарату районної ради суб'єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком.
19. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, як виняток, подаються депутатам у день проведення сесії.
20. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту проект рішення передається до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради для його внесення в порядок денний сесії районної ради.
21. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів, підготовка аналізу регуляторного впливу або експертного висновку, підготовка проектів рішень ради, що є регуляторними актами, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". При цьому, плани роботи та проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради. Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати 10днів.

Стаття 17. Попереднє обговорення проектів рішень
1. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями, науковцями, громадськістю та оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на сайті ради.
2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення кінцевої редакції покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.
3. Зауваження, висновки та пропозиції подаються у письмовій формі.

Стаття 18. Пленарні засідання ради
1. Пленарні засідання є складовою сесії ради. При неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рішенням ради розгляд питань порядку денного розбивається на два і більше пленарних засідання.
2. На початку пленарного засідання рада визначає порядок роботи. Пленарне засідання ради відбувається в наступному порядку:
1) реєстрація депутатів та повідомлення про відсутність;
2) вступне слово головуючого про відкриття сесії ради;
3) затвердження порядку денного та регламенту роботи сесії;
4) вирішення процедурних питань проведення сесії;
5) обговорення питань порядку денного та голосування по них;
6) розгляд питання порядку денного «Різне»;
7) закриття сесії ради.
3. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова. Якщо голова не виконує цього, ці функції відповідно до чинного законодавства виконує заступник голови ради. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на засіданні на початку першого пленарного засідання.

Стаття 19. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного
1. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні. Після кожних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
2. Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється третиною (14) від повного складу депутатів. Виключення питань з порядку денного можливе виключно за згодою автора проекту рішення.
3. Порядок денний приймається в цілому більшістю голосів (21) від загального складу ради. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо.
4. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.
5. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне рішення приймається радою більшістю (21) від складу.
Голосування по кожному питанню проводиться окремо.
6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
7. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання сесії ради та оголошує питання, які є предметом сесії, але не були включені до порядку денного даного пленарного засідання, а тому підлягають розгляду на наступному пленарному засідання сесії ради.

Стаття 20. Порядок розгляду депутатського запиту.
1. Депутат має право на внесення депутатського запиту. Депутатські запити підлягають включенню в порядок денний кожного пленарного засідання сесії ради.
2. Депутатський запит вноситься в письмовій формі. Депутатські запити оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен виступ.
3. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувала більшість (21) від загального складу ради.
4. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України. Даним рішенням про затвердження Регламенту рада встановлює загальний строк розгляду депутатських запитів – 20 календарних днів із моменту одержання запиту особою (особами), яким він адресований. При підтриманні депутатського запиту рада може встановити менший або більший строк його розгляду. При відсутності в рішенні ради про підтримання депутатського запиту вказівки на строк розгляду, вважається, що радою встановлено загальний строк розгляду депутатських запитів. Скорочений строк розгляду депутатських запитів не повинен бути менше 5 календарних днів.
5. Виконавчий апарат ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано.

Стаття 21. Виступи, доповіді, запитання
1. Доповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання виголошуються, як правило, з місця.
2. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.
3. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.
4. Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.
5. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:
1) доповідь – до 20 хвилин;
2) співдоповідь – до 10 хвилин;
3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді – до 20 хвилин;
4) обговорення доповіді – до 1 години;
5) виступи в обговоренні – до 3 хвилин;
6) повторні виступи – до 1 хвилини;
7) запитання – до 1 хвилини;
8) відповіді на запитання – до 1 хвилини;
9) довідка – до 2 хвилин;
10) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.
6. Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.
7. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш як однієї третини (14) депутатів. Депутатська фракція чи група має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хвилин) в роботі засідань сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.
8. Вимога про оголошення перерви на вимогу не менш як однієї третини (14) депутатів є обов’язковою підставою для її задоволення.
9. Якщо після припинення обговорення на виступі наполягає один з депутатів або голова постійної депутатської комісії, чи голова фракції, їм надається до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції.
10. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні, на термін не більше 15 хвилин.
11. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.
12. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.
13. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді i виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.
14. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

Стаття 22. Розгляд в першому і другому читанні
1. Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач визначаються головою ради, президією, постійною комісією, фракцією та головою районної державної адміністрації.
2. Результатом прийняття рішення ради у першому читанні може бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому. В разі відхилення проекту, він передається на доопрацювання в постійні комісії чи до районної державної адміністрації.
3. У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії) або в районної державній адміністрації і з відповідними висновками вносяться на розгляд у другому читанні.
4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування за поправки проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення, він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.
5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній комісії чи в районної державній адміністрації, може бути поставлена на голосування під час другого читання, якщо її підтримало не менше однієї третини (14) депутатів, або одна із фракцій.
6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на цьому, і коли такі пропозиції відповідають чинному законодавству.

Стаття 23. Види та способи голосування
1. Голосування на пленарному засіданні районної ради, як правило, проводиться за допомогою системи електронного голосування «Голос» протягом 30 секунд, шляхом натискання на екрані планшета «за», «проти», «утримуюсь» в режимі відкритого поіменного голосування. Вхід депутата до системи здійснюється шляхом введення персонального логіну та паролю.
2. Відкрите поіменне голосування – режим голосування, при якому електронна система для голосування «Голос» працює в такому технологічному режимі, в якому забезпечується висвітлення на екрані в залі засідань загальних результатів голосування.
3. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.
4. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.
5. Відмова від підпису протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів голосування нечинними, якщо є понад половини підписів членів лічильної комісії.
6. У випадку виходу з ладу електронної системи для голосування «Голос», її неготовності до роботи, інших технічних проблем, або проведення пленарного засідання у залі, не обладнаному системою для голосування, голосування проводиться поіменно шляхом подачі бюлетенів.

Стаття 24. Порядок голосування та прийняття рішення ради
1. Рішення Ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:
- проект рішення ставиться на голосування за основу;
- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;
- проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу Ради.
2. Рішення з процедурних питань приймається не менш, як однією третиною (14) депутатів від загального складу ради.
3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (21) депутатів від загального складу ради.
4. Рішення ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться:
1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”;
2) на вимогу не менше однієї третини (14) депутатів;
3) в інших випадках, передбачених законодавством.
5. Порядок голосування встановлюється сесією.
6. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування або не пізніше наступного дня (у випадку, якщо пленарне засідання тривало до закінчення робочого дня) і зберігаються протягом необмеженого строку.
7. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
9. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються або повертаються на доопрацювання розробникам або в постійні комісії.
10. Рішення прийняті на сесії ради візуються суб’єктом подання, а також начальником юридичного відділу, а в разі його відсутності - головним спеціалістом з юридичних питань виконавчого апарату районної ради та керуючим справами виконавчого апарату районної ради.
11. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – заступником голови ради.
12. Депутат голосує особисто за результатами розгляду питання на пленарному засіданні.
13. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
14. Після закінчення електронного голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати та про прийняте рішення.
15. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
16. Прийняті радою регуляторні акти оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради та/або в газеті "Галицьке слово" не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
17. Засідання сесій районної ради протоколюються. Протокол ведеться загальним відділом виконавчого апарату районної ради та оформляється протягом трьох робочих днів від дня проведення засідання.
18. Протокольні доручення сесії районної ради оформляються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради протягом двох робочих днів від дня підписання протоколу головуючим на засіданні.

Стаття 25. Особливості розгляду питання порядку денного "Різне"
1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради депутатам надається право виступити у "Різному", яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, роботи виконавчих органів ради тощо.
2. Рішення з питань, обговорюваних у "Різному", не приймаються, голосування не проводиться.

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 26. Голова ради
1. Голова ради обирається з числа депутатів ради в межах строку повноважень ради і виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання та працює у раді на постійній основі. Вибори голови здійснюються шляхом таємного голосування.
2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин (27) депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (14) депутатів від загального складу ради.
4. Голова ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організовує роботу президії ради;
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) видає розпорядження в межах своєї компетенції;
14) забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
15) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
16) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менше однієї третини (14) депутатів – у визначений радою термін;
19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

Стаття 27. Заступник голови ради
1. Заступник голови ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (14) депутатів від загального складу ради або голови ради.
3. Заступник голови ради працює на постійній основі. За відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин повноваження голови ради здійснює його заступник.

Стаття 28. Органи ради
1. Відповідно до статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” для виконання покладених на неї функцій районної рада створює свої органи.
2. Органами районної ради є:
1) президія районної ради;
2) постійні комісії районної ради;
3) тимчасові контрольні комісії районної ради;
3. Положення про органи ради, структура і чисельність та витрати на їх утримання затверджуються рішеннями ради.

Стаття 29. Президія ради
1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо розглядає і погоджує пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.
2. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських груп та фракцій. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

Стаття 30. Виконавчий апарат ради
1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” та іншими законами.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 31. Повнота та дійсність регламенту
1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
2. Даний регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту радою наступного скликання або затвердження в новій редакції.
3. Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову ради, керуючого виконавчого апарату ради, постійну комісію з питань законності, правопорядку, депутатської етики, регламенту та адміністративно-територіального устрою. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
4. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим регламентом та діючим законодавством.
5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним регламентом застосовуються положення регламенту. Спори про дійсність положень регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

 

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                Жанна Басовська